Persondatapolitik

Persondatapolitik for Joyful Noise Gospel Choir
Dataindsamling og -behandling

Joyful Noise Gospel Choir har som dataansvarlig forening pligt til at oplyse dig om korets behandling af de personoplysninger, som vi registrerer om dig i forbindelse med din deltagelse i koret.

Joyful Noise Gospel Choir registrerer følgende:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, cpr.nr., stemmegruppe.

De indhentede oplysninger behandles af korets bestyrelse i overensstemmelse med Persondatalovens bestemmelser.

Formål med korets behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og udsendelse af kor-relateret information
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Formål med korets behandling af oplysninger om ansatte:

 • Håndtering af den løbende kommunikation
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Indberetning af løn til Aarhus Kommune og anden kommunikation relateret til lønmæssige forhold

 Videregivelse af personoplysninger

Koret videregiver personoplysninger til Aarhus Kommune i henhold til folkeoplysningsloven med det formål, at kommunen kan

 • beregne og refundere tilskud
 • anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus Kommune
 • indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.

For ansatte videregiver vi lønoplysninger til Aarhus Kommune.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer data i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvori de er registreret.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning af data ved udmeldelse
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til korets bestyrelse.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Senest opdateret 6. oktober 2018

Comments are closed